Category Archives: Fråga Karl X

Karl X svarar på frågor och gaggar om hur det en gång varit, hur det ska vara nu och hur det borde vara i framtiden.

Vad hände egentligen under Rödingstämman 2016?

Många frågar sig vad som hände på föregående stämma egentligen, framförallt de som var där. Denna redogörelse namnger naturligtvis inga bröder så här offentligt (möjligen deras titlar) och kungör endast sådant som har extern validitet, alltså bärighet på föreningens verksamhet även efter stämmans slut. Den mer fullödiga sanningen om allt nedanstående finns att bese i Runkarls protokoll från den aktuella stämman.
VAD HÄNDE EGENTLIGEN PÅ RÖDINGSSTÄMMAN?

Perkeleplattan överräcktes i renoverad form och provslogs av (samt höll för) tre Storkarlars klubbslag.

Gult band delades ut.

Fastslogs att ekonomin går helt enastående bra och har gjort så under lång tid tack vare Renneth. Ett stort belopp finns disponibelt (även utöver de två regelbundet påfyllda säkerhetskonton som föreningen upprättat sedan investeringarnas år 2009). Trots det går stämmorna mycket back och avgiften kommer att höjas då allt ska vara självfinansierande.

Avslås förslag från tf Stavkarl att föreningens devis ska ersättas med “De fås ryggar ska bära de mångas fläsk”.

Inga nya styrelseval. Ingen rapport ännu från stadgeändringskommittén som tillsatts för att överse om stadga §10 bör ändras till att hela styrelsen väljs på höstens första stämma.

Ålades br tf Öskarl för stämman att resa till Nordmaling och avverka två träd å därför utsedd tomt å Utåkersvägen av vilka ska tillverkas servetter till stämman.

Fastslogs att tf lagledare för styrelsens Rennethlag inför Renneths start ska slå in tf br Stavkarl SAMT allt han kan råka slå sig på i bubbelplast, i synnerhet alla buskar.

Överräcktes ett antal vandringspriser till Renneth, inklusive bl a Renneths Vanliga Standardpris, Värdighetspriset, Feta Snålpriset och Lilla Vinkelväxelpriset.

Br som även höll Rödingtalet uppdrogs att ta reda på hur föreningens pengar kan plöjas ner i div hopplösa gruvprojekt.

Fastslås nästa stämmas teckningslista ska plastas in i bubbelplast.

Tillsätts en kommitté efter hetsig debatt: “Paltkomatén”, som ska utverka om den palt som serveras på Grand Hotel enligt en viss tidningsartikeln innehåller kornmjöl och i så fall kan klassas som Västerbottenspalt, eller om endast vetemjöl använts för den varvid den i föreningens ögon måste ses som Norrbottenspalt eller pitepalt. Kommitténs uppdrag omfattades även till att redovisa paltens historia med mera till NV samt erbjöd sig verka för terapiformen Paltfulness.

Lex Storkarl.

Avhölls Rövkrokturnering, ny Silverröf korades.

Vad hände egentligen under höstens stämmor 2015?

Bäste Karl X! Jag missade höstens alla stämmor, men du var ju där! Kan du beskriva vad som hände under höstens stämmor på ett vis som är lättfattligt även för mig som inte fattar nåt?

/En vanlig jävla broder

Bäste broder!

Först måste jag säga att det är beklämmande att du tycks vara just en vanlig broder, emedan det enda du skriver om dig själv är att du inte ofta kommer på stämmor. Relativt få av föreningens drygt 600 bröder kommer ju ofta på stämmor. Skämmes!

Angående att offentligt presentera vad som händer på stämmor då. Jag ställer mig upp nu, för detta är viktigt!

Hittills i historien har varje Karl X, liksom Runkarl och vanliga medlemmar, fnyst på respektfullast vis åt en sådan fråga och sagt att den som vill veta vad som händer på stämma, måste komma på stämma. Sannerligen, när det gäller detaljer i föreningens arbete kommer också den enda, tillika oförvitliga sanningen att framgent kunna återges endast i Runkarls protokoll från stämmor av någon sort.

Men tiderna försämras, förändras menar jag. I samråd med Stor- och Runkarlarna har jag beslutat att svara på din fråga genom att i denna spalt offentliggöra de principbeslut som timat på stämman och som får återverkningar på föreningens framtid. Självklart kan jag inte med annat än min heder intyga att besluten är korrekta (det är ju inga stämmoprotokoll det här) men jag har skrivit ner allt detta på äkta bordsduk och kollationerat med Runkarl innan postandet.

Syftet med att skriva allt detta här trots att så inte gjorts förut är alltså att ge övriga bröder, de som inte var på stämman alltså, en rättvis chans att se hur fort skutan sjunker, samt att uppröras över all dådkraft som de själva och andra lovat i stämmans fylla och villa, vilket i den bästa av världar (en annan än denna) skulle kunna leda till att mer blev gjort. I denna värld blir resultatet möjligtvis att fler går på stämma.

Bröder namnges naturligtvis inte i sådana här poster.

Med reservation för att Runkarls protokoll är sanningen, hela sanningen och allting annat än sanningen, således:

VAD HÄNDE EGENTLIGEN PÅ SURSTRÖMMINGSSTÄMMAN 2015?

Den franska fågeln valdes med acklamation in i föreningen. Runkarls slips tilläts inte bli medlem i föreningen trots en mer stadgeenlig ansökan.

Storkarl väckte en övrig fråga.

ÄSB överräckte en nyckelölsöppnare från schweiziska Tyskland till Storkarl via Karl X.

Benboten ställdes till att ersätta fanan med ett standar.

Lex Storkarl trädde i kraft.

Beslutades att bygga en käkkarlsaccelerator för att krocka två käkkarlar i ljusets hastighet.

Storkarl skålade för föreningens farfar som gifter sig idag.

VAD HÄNDE EGENTLIGEN PÅ ÄLGSTÄMMAN 2015?

Sittande Runkarl utnämndes stående till Runkarl på någons livstid.

Nyutnämnde br Överkäk anbefalldes bära sallad på huvudet varje stämma fram till nästa älgstämma.

Storkarlsval hölls genom att Fettunnan valde Storkarl efter eget tycke.

Benbot gick till det nya standaret.

Lex Storkarl.

VAD HÄNDE EGENTLIGEN PÅ PALTSTÄMMAN 2015?

Det tillsattes en kommitté ang Tysklands maktövertagande i Sverige relaterat händelser i centrala Västerbotten där schweiziska Tyskland övertagit en bit land som tidigare tillhörde ÄP.

Konstaterades att T-grön är slut på nationen.

Runkarl hade i föregående stämmas protokoll (Älgstämman 2015) omvandlat alla punkter efter ordinarie §6 till §6, i så måtto att de fortfarande var åtskilda punkter men att de alltså hade nummer 6 allihop. Oklart vad detta påverkade men protokollet lades till handlingarna som vanligt.

Snusksextetten inklusive åtföljande hämndaktion drabbade nationen/stämman.

Behövdes fastslås att folk är folk och Storkarl Storkarl.

Lex Storkarl samt Lex Mogens.

Flyktingkvot, diskuterades utan beslut: Har vi tagit emot för många skvadrar?

Storkarl avslog införandet av en landstingsfrisyr.

VAD HÄNDE EGENTLIGEN PÅ BLÖTASTÄMMAN 2015?

Stämman behövde påminnas om att en evig Kanariekarl finns vald men att han inte får nämnas när Kanariekarl väljs till stämman.

Ekonomisk rapport saknades på dagordningen och kunde därför inte dras.

Stämman beslutade att Johan Nordin ska kallas till nästa stämma för att å stämma kungöra att han ej fått kallelse till stämman.

Tillsattes en Standar-kommitté för att utreda åtminstone anförskaffandet av ett standar till föreningen. Benboten ställdes till standaret.

Karlakarlar krävde att få sova i pauluner.

Stämman beslutade att offentliganställda får dricka hur de vill på jobbet.

Bestraffningar i allmänhet nådde vägs ände i föreningen.

Stämman beslutade att fästa en Absoluta Norr-plakett i den aktuella stämmolokalen.

Fråga Karl X: Varför är stämmorna så långa nuförtiden?

Hej Karl X! Jag har hört att stämmorna var kortare förut. Nu har jag varit på stämmor som börjat vid sjutton dk och hållit på till midnatt. Har det alltid varit så? Varför måste de vara så långa? /random 90-talist

Bäste 90-talist! Förvisso är du som vanligt påhittad av mig (för att jag ska ha några frågor att besvara i denna spalt) men din fråga är relevant. Den ställs förutom av mycket unga bröder även av mycket gamla bröder – De som var aktiva innan 90-talet (när du föddes, vilket kanske eller kanske inte då var en direkt konsekvens av något extra mysigt eftersläpp på kammaren alltså). Dessa äldre bröder frågar för att de uttrycker förgrymmelse över att inte få drälla runt så mycket som de vill utan måste sitta still och lyssna till ungtupparnas “lustigheter” hela kvällen, helt i motsats till vad de tycker sig minnas från sin ungdoms klang och jubeltid. Det är emellertid inte bara senilitet som får dem att minnas det så!

Det är nämligen så att stämmorna till sin karaktär och längd varierat betydligt genom åren. Under undertecknads medlemstid i föreningen (sedan 2007) har stämmorna i Uppsala följt ett och samma koncept med åtminstone 18 punkter i dagsprogrammet varav två varit förrätt respektive huvudrätt. Fordom har emellertid stämmorna varit mycket kortare och haft annorlunda upplägg. Längre har de knappast varit än nu då kvällarna (eller utskänkningstillståndet) knappast tillåtit detta, men betydligt kortare har de varit och med annorlunda dagsprogram.

Förändringen att hålla ätandet som programpunkter på stämman där i princip hela stämman hålls vid det dukade bordet lär ha införts på 90-talet, även om maträtterna naturligtvis alltid varit namngivande och centralpunkterna för stämmorna som helhet. Dock, bara detta att stämmorna förr kunde vara sådana att hela dagordningen med bara öl som sällskap skulle avklaras innan maten serverades ger ju redan här besked om att stämmorna var kortare för.

Ulf Bley (Storkarl på åttiotalet) har till undertecknad berättat att hans snabbast hållna stämma var över på en kvart från öppning till avslutande. Detta skedde i en tid när stämmorna liksom andra föreningsfester ibland hölls för syns skull för att de som deltog därigenom fick “inträde” till kvällens huvudnummer som var den stora gemensamma nationsfesten efteråt. En sådan stämma hade gissningsvis mycket lite plats för övriga frågor. Enligt obekräftade källor tycks en vanlig längd på stämma varit en timme för cirka trettio år sedan.

Stadgarna stipulerar inte alls vilka punkter som ska förekomma under stämma så i princip är detta upp till sittande styrelse (med Storkarl hållandes den praktiska vetorätten) att avgöra dagsprogram och dagordning från början till slut. Naturligtvis skulle bröderna bli illa till mods om snabba förändringar genomfördes och med dagens tradition är relativt moderna företeelser som Val av Kanariekarl ändå en omistlig del under stämmorna, medan mer birkeologiska källor talar om att sådant val förvisso förrättades även under den tid då middagen hölls utanför stämman, samtidigt som stämman i sig kunde vara avslutad när det åts.

I föreningens ungdom hölls ren föreningsformalia på särskilda stämmor medan talare och middagar var på separata stämmor, vilket dock gjorde stämmorna med formalia som val och revision glesbesökta. Av tradition har birkarlarna alltså sedan åtminstone fyrtiotalet hörsammat hela den nuvarande lydelsen av stadga §2 som stipulerar att stämmorna bör innehålla diskussioner, föredrag och underhållning.

Således, presumtiva frågeställare, dröj kvar i föreningen och se huruvida tingens ordning fortsätter försämras i framtiden eller ej. Svaret vet vi nog egentligen redan, om vi tänker efter. DVBF.

Frågor till frågespalten hänvisas till karlx@birkarlarna.se och inkomna frågor besvaras veckoligen.

DMÄ
Karl X Henrik Dahlberg

Fråga Karl X: Hjälp, jag har ställt upp i Storkarlsvalet!

Den här veckan kör vi en repris av en fråga som ställdes för cirka två år sedan, men som ständigt är aktuell så här års. Skicka för all del in fler frågor till KX-mailen (karlx@birkarlarna.se) om du har färskare frågor framöver.

Hej Karl X! Jag är inte ens med i hembygdsföreningen Birkarlarna men har ändå ställt upp i valet till Storkarl, visar det sig i årets valaffischer. Hur kan det komma sig? Kan jag bli vald till Storkarl nu och vad måste jag då ställa upp på? Går det här att stoppa? /Orolig nationsmedlem

Bästa nationsmedlem! Det är sällan att rekommendera att ställa upp i ett val där man inte är kvalificerad till posten det gäller. I Hembygdsföreningen Birkarlarna ser vi emellertid ingen annan sorts kandidaturer och därför ska jag också svara lite utförligare än så. Jag hoppas dock att du rannsakar dig själv inför framtida Storkarlsval innan du ställer upp igen.

Du frågar dig vad du måste ställa upp på om du blir vald till Storkarl. Storkarl är den demokratiskt valda ledaren i HBFB. Storkarls plikter är legio, hans styrka omätbar, hans tålamod av bibliska mått. Hans ansvar är mångfaldigt större än den tyngsta mansbörda och när Han svingar klubban står Fantomen stilla.  Storkarl vet vad vi andra inte vet, Storkarl gör det vi andra inte gör, Storkarl tycker det vi andra inte tycker. På Hans storhet förlitar vi oss, Han är mångförslagen som Leif GW Persson, tyckmycken som Jan Guillou och salomonisk i sin vishet som Håkan Juholt. Där Storkarl går samlas skaror av lättledda satar i Hans spår och söker nåd i Hans råd och dåd, där Han talar faller skarorna på knä och kokar palt om Han behagar, där Han sätter sig dör allt liv och brännsvinskällor springer fram (ordningen på det sistnämnda kan variera). Storkarl ansvarar, värst av allt, för att se till att det Renneth-lag som Han väljer ut att försvara föreningens ära vinenr Renneth, med mindre än vilket Han måste avgå, styrelsen upplösas och föreningen läggas ned. Allt detta måste du leva upp till, om du blir vald till Storkarl.

Du frågar dig om det här går att stoppa. Svaret är nej.

DMÄ
Karl X Henrik Dahlberg

Frågor till frågespalten hänvisas till karlx@birkarlarna.se och frågor besvaras veckoligen.

Fråga Karl X: Får Storkarl ställa övriga frågor?

Ibland får ju styrelsen ställa övriga frågor på stämma. Men får Storkarl någonsin ställa övriga frågor?

Denna fråga uppkom på stämma och besvarades där, men kan behöva skrivas ut även här för att de fåkunniga ska förstå tingens gång lite bättre.

För den i föreningsformalia oinsatte brodern kan det verka som självklart att Storkarl får ställa Övriga Frågor på stämman där han presiderar, eftersom han trots allt är Storkarl och i sin olidliga visdom svingar klubban bäst han vill.

Emellertid kan man betänka vad Övriga Frågor faktiskt är: Nämligen ett sätt att för bröder som inte sitter i styrelsen ta upp SINA frågor på dagsprogrammet för att därigenom få bli delaktiga i föreningens arbete aktivt, och därigenom bidra till dess ständiga förbättring (eller förbittring, som det ju oftast praktiskt sett blir).

Det är därför som styrelsen vid nästan varje ordningsfråga om detta inte tillåts ställa övriga frågor. Om detta tilläts skulle det verka som att styrelsebröderna inte kan få upp sina frågor på dagsprogrammet på något annat sätt, vilket de ju annars förväntas kunna få på styrelsemöten och dylikt. Om styrelsen fick ställa övriga frågor skulle det framstå som att övriga styrelsen hunsas och hålls kort av en egenmäktig tyrann till Storkarl och inte tillåts sticka upp nog mycket för att få driva sina frågor. Så är det förstås aldrig och så har det heller aldrig varit i föreningens historia, Birkarlarna är ju en demokratisk förening utan förekomst av vuxenmobbing av någon sort (det sistnämnda finns det stämmobeslut på). Det är av detta skäl som Storkarl inte tillåter styrelsen ställa övriga frågor vanligtvis, det skulle implicit skapa en bild av styrelsemedlemmar som spelar för ett annat lag och sticker upp mot hans vilja bara de får chansen. Så är det naturligtvis inte.

Får Storkarl då ställa övriga frågor? I teorin får han alltså det, men vad skulle det innebära praktiskt? Hur skulle vi tolka detta? Naturligtvis kan vi bara tänka så här om Storkarl fogar egna Övriga Frågor till dagsprogrammet: Storkarl själv kan av något skäl inte kan få upp sina egna frågor på dagsprogrammet han själv är ansvarig för.

Kanske kan vi tolka dessa dolda skäl som att Storkarl likt Jesus Kristus nederstiger till de vanliga dödliga bröderna för att på deras villkor sätta upp frågor på dagsprogrammet liksom dem? Otroligt. Och lite troligare, men fortfarande ganska otroligt, är att Storkarl lever i fruktan över sig själv: Att han med härskartekniker och hån på styrelsemöten hindrar sig själv från att föra upp sina egna frågor på dagsprogrammet. Om denna teori har ett korn av sanning i sig så vittnar det både om hur allomfattande Storkarls rättvisa hårdhänthet är, samt om den otroliga komplexitet som kännetecknar Storkarls psyke.

Samtidigt är det naturligtvis förmätet att ens spekulera kring vad som i slutändan är sant. Förmodligen kan endast en väl riktad Övriga Fråga kasta ljus över detta.

DMÄ

KX Henrik Dahlberg